Privacy Verklaring Gastouderbureau Maki

 Inhoudsopgave

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 2: Bereik

Artikel 3: Persoonsgegevens die worden verwerkt

Artikel 4: gegevensverwerking

Artikel 5 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Artikel 6 Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt

Artikel 7: Verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

Artikel 8: Rechtstreekse toegang tot persoonsgegevens

Artikel 9: Verstrekking van persoonsgegevens

Artikel 10: Technische werkzaamheden

Artikel 11: Verstrekking van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie

Artikel 12: Website, cookies en Google Analytics

Artikel 13: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Artikel 14: Beveiligen

Artikel 15: Organisatorische beveiligingsmaatregelen

Artikel 16: Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Artikel 17: Onvoorzien

Bijlage

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de AVG verstaan onder:

 • de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • het reglement: dit reglement, inclusief de bijlagen;
 • persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;
 • bestand: elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens bij elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan;
 • bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;
 • personeel: personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de verantwoordelijke
 • betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • beheerder: degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens, voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;
 • gebruiker: degene die onder verantwoordelijkheid van de beheerder bevoegd is persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de verwerking kennis te nemen;
 • derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt;
 • verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens
 • verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens
 • technische werkzaamheden: werkzaamheden die verband houden met onderhoud en reparatie van apparatuur en programmatuur;
 • bijzondere persoonsgegevens: persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de wet.

 

Artikel 2: Bereik

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. Dit reglement heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van klanten, gastouders en kan ook van toepassing zijn op medewerkers.

De afzonderlijke verwerkingen dan wel samenhangende verwerkingen zijn in de bijlagen beschreven. Deze bijlagen maken deel uit van dit reglement.

 

Artikel 3: Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Gastouderbureau Maki kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gastouderbureau Maki, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier/ inschrijfformulier op de website of schriftelijk aan Gastouderbureau Maki verstrekt. In de bijlage vind u een lijst met de afzonderlijke verwerking of samenhangende verwerkingen van de persoonsgegevens. Ook is aangegeven wie de verantwoordelijke is, wie de beheerder en – indien van toepassing – wie de bewerker.

 

Artikel 4: gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De registratie van het Burgerservicenummer vindt alleen dan plaats wanneer daarvoor een wettelijke basis bestaat en/of dat er door verantwoordelijke of verwerker een vorm van zorg aan betrokkene wordt verleend. Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker – en ook de bewerker zelf – verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:

 • de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend.
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een dienst of een overeenkomst waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld de overeenkomst van opdracht met betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een dienst of het sluiten van een overeenkomst;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na te komen;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang van betrokkene;

Hoe uw persoonsgegevens verkregen worden en hoe deze verwerkt worden vind u terug in de bijlage. Indien u een overeenkomst met ons afsluit krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen en uw persoonsgegevens kunt inzien en aanpassen.

 

Artikel 5 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Er worden uitdrukkelijk geen gegevens gevraagd over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging of van strafrechtelijke persoonsgegevens.

Gastouderbureau Maki zal u vragen of de gezondheid van uw kind en de geloofsovertuiging van u en uw kind van belang zijn voor de opvang. Indien dit het geval is kunt u dit aangeven en toestemming geven voor het verwerken van deze gegevens.

 

Artikel 6 Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt

In de bijlage vind u de complete lijst met persoonsgegevens en waarvoor deze gebruikt worden. De persoonsgegevens zijn nodig om gastouderopvang tot stand te brengen en de opvang te kunnen uitvoeren.

 

Artikel 7: Verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens die niet langer voor het doel noodzakelijk zijn worden zo spoedig mogelijk verwijderd.
 2. Na beëindiging van het dienstverband of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de verantwoordelijke worden de gegevens nog maximaal twee jaar bewaard, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer bewaard moeten blijven.
 3. Verwijdering impliceert vernietiging of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is de persoon te identificeren.

 

Artikel 8: Rechtstreekse toegang tot persoonsgegevens

 1. Uitsluitend de beheerder en de door de beheerder aangewezen gebruikers hebben, met het oog op de dagelijkse zorg voor het goed functioneren van de verwerking, rechtstreekse toegang tot persoonsgegevens.
 2. De personen, bedoeld in het eerste lid, voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens, waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

 

Artikel 9: Verstrekking van persoonsgegevens

Gastouderbureau Maki verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Aan wie gastouderbureau Maki uw gegevens verstrekt vindt u in de lijst in de bijlage.

 

Artikel 10: Technische werkzaamheden

Personen die belast zijn met de uitvoering van technische werkzaamheden zijn gehouden tot geheimhouding van alle persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben kunnen nemen.

 

Artikel 11: Verstrekking van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie

De verantwoordelijke geeft geen persoonsgegevens door naar een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, dat geen passend beschermingsniveau heeft.

 

Artikel 12. Website, cookies en Google Analytics

Gastouderbureau Maki heeft een website (www.gobmaki.nl). Hierop staat informatie en wordt gebruik gemaakt van formulieren.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

De website van gastouderbureau Maki maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De website plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan ingelogd zijn en het mogelijk maken om te reageren.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Enkele cookies worden geplaatst voor analytische doeleinden en voor het tonen van Google Maps, dit zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door onszelf geplaatst, maar door derde partijen (zoals Google). Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen. Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Consumentenbond.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Google Analytics
Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Hiermee analyseren en optimaliseren wij de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie mogelijk aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt.

 

Artikel 13: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Artikel 13.1: Algemeen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gobmaki.nl.

 

Artikel 13.2: Dataportabiliteit

Ook heeft u recht op dataportabiliteit (gegevensoverdraagbaarheid), waarbij u uw (automatisch) verwerkte gegevens op kunt vragen en in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm van ons overhandigt krijgt, zodat u deze gegevens zelf aan anderen kunt verstrekken. Als u aanspraak wilt maken op dit recht doet u een verzoek hiertoe via info@gobmaki.nl

 

Artikel 13.3: Bezwaar verwerken en intrekken toestemming

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt dit bezwaar indienen door uw bezwaar te sturen naar info@gobmaki.nl. Eerder gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u altijd schriftelijk intrekken door een verzoek te sturen naar info@gobmaki.nl

 

Artikel 13.4: Reactietermijn en verzoek

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Gastouderbureau Maki zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een dergelijk verzoek en/ of bezwaar reageren. Indien u een klacht heeft, die u niet met mij heeft kunnen oplossen, dan kunt u deze indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

 

Artikel 14: Beveiligen

Gastouderbureau Maki neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • De website van Gastouderbureau Maki maakt gebruik van een betrouwbaar Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
 • Er wordt gewerkt met een computer waarop een goede firewall, virusscanner en malware software draait.
 • Gegevens worden op de computer bewaard. De computer is met een wachtwoord beveiligd.
 • Mobiele apparaten zijn met wachtwoorden beveiligd.
 • Het portabasesysteem waarin gegevens worden bewaard is beveiligd met een wachtwoord
 • Gmail is beveiligd met een wachtwoord.
 • Papieren documenten worden gedigitaliseerd en vernietigd.

 

Artikel 15: Organisatorische beveiligingsmaatregelen

 • Alleen Gastouderbureau Maki en diens medewerkers kunnen bij de gegevens
 • Derden sluiten eerst een verwerkingsovereenkomst met Gastouderbureau Maki voor zij bij gegevens kunnen
 • Derden mogen alleen bij gegevens die zij echt nodig hebben, de rest is afgeschermd

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door gastouderbureau Maki verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de verantwoordelijke.

 

Artikel 16: Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

De verantwoordelijke van Gastouderbureau Maki en diens website is K.L. de Boer. De verantwoordelijke is als volgt te bereiken:

Adres en postadres:

De maatjes 9

6921 TA Duiven

E-mailadres: info@gobmaki.nl

Telefoon: 06-82002726

KvK: 51277395

LRK: 139829441

De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke kan een beheerder worden belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens, maar dit is niet verplicht bij kleinschalige persoonsgegevensverwerking zoals bij Gastouderbureau Maki het geval is. De verantwoordelijkheid van verantwoordelijke geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen bewerker en verantwoordelijke.

 

Artikel 17: Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

 

Bijlage

 1. Verwerking: Inschrijving, koppeling, facturatie, evaluatie
 2. Het doel van deze verwerking is het mogelijk maken van communicatie, gastouderopvang, facturering en het voorzien van de belastingdienst en de GGD van door hen vereiste informatie.
 3. a. Verantwoordelijke voor deze verwerking is een medewerker van Gastouderbureau Makic. Als bewerker voor deze verwerking treedt op K.L. de Boer
 4. b. Als beheerder van deze verwerking treedt op K.L. de Boer
 5. In het kader van deze verwerking worden gegevens verwerkt van de volgende categorieën van personen:
  a. vraagouders (ouder/voogd/verzorger van het kind of kinderen die opvang behoeven)
  b. gastouders (persoon die opvang verzorgt)
  c. kinderen van vraagouders
 6. a. Voor deze verwerking worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens verzameld en verder verwerkt:
  a. naam
  b. adres
  c. bankgegevens
  d. e-mail
  e. Gegevens over de ontwikkeling en gezondheid van de kinderen van vraagouders
  f. BSN
  g. telefoonnummer(s)
 7. h. geloofsovertuiging indien van toepassing voor de opvang
 8. Deze gegevens worden verkregen van vraagouders en gastouders door middel van (online)formulieren en gesprekken.
 9. De gegevens kunnen worden verstrekt aan de volgende personen of bedrijven
  binnen de organisatie:
  a. bemiddelingsmedewerkers
  buiten de organisatie, maar binnen de Europese Unie:
  b. overheidsinstanties die daar bevoegdheid voor hebben
  c. aangesloten gastouders
  d. bedrijven die ingeschakeld zijn voor data opslag of gebruik van software